منوی دسته بندی

لیست قیمت دستگاه فلزیاب شرکت IKPV

شرکت IKPV یکی از قدیمی ترین تولید کننده های دستگاه فلزیاب ، معدن یاب و طلایاب در ایران می باشد که محصولات آن از کیفیت و کارایی بسیار عالی برخوردار هستند و از طرف دیگر تنوع بالای محصولات این شرکت باعث شده است تا هر فردی بتواند اقدام به خرید دستگاه فلزیاب بکند.

لیست قیمت دستگاه فلزیاب
لیست قیمت دستگاه فلزیاب
لیست قیمت فلزیاب و گنج یاب
لیست قیمت فلزیاب و گنج یاب
نامقیمت تکنولوژی ساختعمق
AJM 13300۲۲,۵۰۰,۰۰۰بوقی- پالسی- آنتن راداریعمق بوق : ۶ متر - عمق آنتن ۸متر شعاع : ۸۰۰متر
AJM 13300 Plus۵۴,۰۰۰,۰۰۰بوقی- پالسی- آنتن راداری- سوپرسنسورعمق بوق : ۶ متر - عمق آنتن ۸متر شعاع : ۸۰۰متر - عمق اسکن ۵ متر
AJM BUGLE۲۲,۲۰۰,۰۰۰بوقی پالسیعمق : ۶ متر
AJM BUGLE Plus۴۷,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی + سوپرسنسور بوگلعمق لوپ : ۶ متر - عمق اسکن : ۵ متر
AJM IMAGING۳۸,۰۰۰,۰۰۰بوقی - آنتن راداری – تصویری عمق : ۸ متر - عمق آنتن ۱۰ متر شعاع : ۱۰۰۰متر
AJM IMAGING PT۲۷,۰۰۰,۰۰۰بوقی- تصویریعمق : ۶ متر
ANTARES۴۰,۰۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسیعمق : ۱۰ متر
ANTARES IMAGING۵۲,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی-تصویریعمق : ۱۰ متر
ANTARES Plus۶۰,۰۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی + سوپرسنسورعمق : ۱۰ متر + عمق اسکن ۵ متر
apex m-1۴۹,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسیحداکثر عمق : ۱۰ متر
apex m-1 Plus۶۸,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی + سوپر سنسورحداکثر عمق لوپ : ۱۰ متر - عمق اسکنر ۵متر
apex m-2۲۵,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی عمق : ۲ متر
apex m-3۳۵,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسیعمق : ۳ متر
AUR 370۴۵,۶۰۰,۰۰۰بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومترعمق بوق : ۶ متر - عمق آنتن ۸ دمتر شعاع : ۷۰۰متر اسکنر :۶ متر
AUR 370 Multi۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومترعمق بوق : ۸ متر - عمق آنتن ۱۲ متر شعاع : ۱۲۰۰ متر اسکنر :۱۴ متر
AUR 370 PLUS۷۰,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومتر-عمق بوق : ۷ متر - عمق آنتن ۱۰ متر شعاع : ۱۰۰۰ متر اسکنر :۸ متر
AUR 370 PLUS S۹۰,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومتر+ سوپرسنسورعمق بوق : ۷ متر - عمق آنتن ۱۰ متر شعاع : ۱۰۰۰ متر اسکنر :۸ متر
AUR 370 Pro۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومتر- سوپرسنسورعمق بوق : ۸ متر - عمق آنتن ۱۲ متر شعاع : ۱۲۰۰ متر اسکنر :۱۴ متر
AUR 370 S۶۵,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومتر- سوپرسنسورعمق بوق : ۶ متر - عمق آنتن ۸ دمتر شعاع : ۷۰۰متر اسکنر :۶ متر
AUTOCRAT۱۲,۸۰۰,۰۰۰آنتن راداری ( فرکانسی )عمق : ۵ متر - شعاع : ۵۰۰متر
AUTOCRAT Plus۳۰,۰۰۰,۰۰۰آنتن راداری ( فرکانسی )+سوپرسنسورعمق : ۵ متر - شعاع : ۵۰۰متر-عمق اسکن ۵ متر
DERAK 101۱۳,۰۰۰,۰۰۰بوقی عمق :۲ متر
DERAK 101 Plus۲۶,۰۰۰,۰۰۰بوقی + سوپرسنسورعمق :۲ متر - عمق اسکن ۵ متر
DERAK 102۱۶,۶۰۰,۰۰۰بوقی – آنتن راداری عمق بوق : ۲ متر - عمق آنتن ۲ متر شعاع : ۷۰۰متر
DERAK 102 Plus۳۰,۰۰۰,۰۰۰بوقی – آنتن راداری + سوپرسنسورعمق بوق : ۲ متر - عمق آنتن ۲ متر شعاع : ۷۰۰متر - عمق اسکن ۵متر
DERAK 110۲۵,۰۰۰,۰۰۰بوقی تصویری - آنتن راداریعمق : ۲.۵ متر - عمق آنتن ۵ متر شعاع : ۲۰۰متر
DERAK 116۱۸,۰۰۰,۰۰۰بوقی تصویریعمق : ۲.۵ متر
DERAK SUPER SENSOR۲۳,۶۰۰,۰۰۰سوپر سنسور مگنتومتر تصویری عمق : ۵ متر
DMF-Y۲۱,۰۰۰,۰۰۰آنتن راداری دو نفره ( فرکانسی )عمق : ۱۵ متر - شعاع : ۱۵۰۰ متر
DMF-Y Plus۴۵,۰۰۰,۰۰۰آنتن راداری دو نفره ( فرکانسی ) + سوپرسنسورعمق : ۱۵ متر - شعاع : ۱۵۰۰ متر
GOLDEN WIN۱۴,۰۰۰,۰۰۰آنتن راداری ( فرکانسی )عمق : ۹ متر - شعاع : ۷۰۰متر
GOLDEN WIN Plus۳۳,۵۰۰,۰۰۰آنتن راداری ( فرکانسی ) + سوپرسنسورعمق : ۹ متر - شعاع : ۷۰۰متر
HOXNE۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یابعمق بوق : ۸ متر - عمق آنتن ۱۶ متر شعاع : ۱۵۰۰ متر اسکنر :۸ متر
HOXNE 2۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یاب + سوپرسنسورعمق بوق : ۸ متر - عمق آنتن ۱۶ متر شعاع : ۱۵۰۰ متر اسکنر :۸ متر
HOXNE PLUS ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یابعمق بوق : ۱۰ متر - عمق آنتن ۱۰ متر شعاع : ۲۰۰۰ متر اسکنر: ۱۲ متر
HOXNE PLUS ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یاب+سوپرسنسورعمق بوق : ۱۰ متر - عمق آنتن ۱۰ متر شعاع : ۲۰۰۰ متر اسکنر: ۱۲ متر
Hoxne Pro۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یابعمق بوق : ۱۰ متر - عمق آنتن ۲۵ متر شعاع : ۲۰۰۰ متر اسکنر: ۱۶ متر
Hoxne Pro 2۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یاب+سوپرسنسورعمق بوق : ۱۰ متر - عمق آنتن ۲۵ متر شعاع : ۲۰۰۰ متر اسکنر: ۱۶ متر
HS366۶۷,۰۰۰,۰۰۰آنتن راداری - اسکنر - یون یاب عمق آنتن ۲۲ متر شعاع : ۲۰۰۰ متر اسکنر :۸ متر
HS366 PROFESSIONAL۸۳,۰۰۰,۰۰۰بوقی (پالسی) - آنتن راداری - اسکنر - یون یابعمق بوق : ۸ متر - عمق آنتن ۲۲ متر شعاع : ۲۰۰۰ متر اسکنر :۸ متر
HUYGENS SUPER SENSOR۷۰,۰۰۰,۰۰۰سوپر سنسور مگنتومتر تصویری عمق : ۷ متر
IKPV BEST PROFESSIONAL۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- سوپر سنسور- یون یابعمق بوق : ۱۰ متر - عمق آنتن ۲۲ متر شعاع : ۲۰۰۰ متر اسکنر: ۱۸ متر - سوپر سنسور ۶ متر
IKPV PRO۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- سوپر سنسور- یون یابعمق بوق : ۸ متر - عمق آنتن ۲۰ متر شعاع : ۲۰۰۰ متر اسکنر: ۱۴ متر
IKSON۳۰,۰۰۰,۰۰۰یون یاب + سوپرسنسورعمق اسکنر ۵ متر
ION SENSOR۵,۰۰۰,۰۰۰یون یاب
KOMATSU A-U-2۴۷,۰۰۰,۰۰۰ اسکنر تصویری مگنتومترعمق : ۴ متر
KOMATSU A-U-2 Plus۶۸,۰۰۰,۰۰۰ اسکنر تصویری مگنتومتر+ سوپرسنسورعمق : ۴ متر
KOMATSU A-U-4۹۸,۰۰۰,۰۰۰اسکنر تصویری مگنتومترعمق : ۸ متر
KOMATSU A-U-4 Plus۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰اسکنر تصویری مگنتومتر+ سوپرسنسورعمق : ۸ متر - سوپرسنسور ۵ متر
KOMATSU A-U-8۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰اسکنر تصویری مگنتومترعمق : ۱۲ متر
KOMATSU A-U-8 Plus۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰اسکنر تصویری مگنتومتر+ سوپرسنسورعمق : ۱۲ متر - سوپرسنسور ۵ متر
KOMATSU A-U-16۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰اسکنر تصویری مگنتومترعمق : ۱۶ متر
KOMATSU A-U-16 Plus۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰اسکنر تصویری مگنتومتر+ سوپر سنسورعمق : ۱۶ متر
LEOPARD 1000۶۰,۰۰۰,۰۰۰ اسکنر تصویری مگنتومترعمق : ۴ متر
LEOPARD 2000۹۲,۰۰۰,۰۰۰اسکنر تصویری مگنتومترعمق : ۶ متر
LEOPARD 4000۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰اسکنر تصویری مگنتومترعمق : ۱۰ متر
LEOPARD 8000۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰اسکنر تصویری مگنتومترعمق : ۱۶ متر
LEOPARD 16000۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰اسکنر تصویری مگنتومتربالای ۲۰ متر
MINI GPR۱۶,۳۰۰,۰۰۰اسکنر تصویری عمق :۳ متر
MobiFuture(Q)۲۵,۷۰۰,۰۰۰اسکنر موبایلی مگنتومترعمق : ۳ متر
MobiFuture(R)۳۰,۰۰۰,۰۰۰اسکنر موبایلی مگنتومترعمق : ۴ متر
MobiFuture(s)۴۶,۰۰۰,۰۰۰اسکنر موبایلیعمق : ۵ متر
MobiFuture(T)۶۰,۰۰۰,۰۰۰اسکنر موبایلی مگنتومترعمق : ۶ متر
PMR-IR1۵,۰۰۰,۰۰۰آنتن راداری - (تک دسته)
PMR-IR2۹,۵۰۰,۰۰۰آنتن راداری - (جفت دسته )
PMR-PLUS۵,۲۰۰,۰۰۰آنتن راداری - دوقلو
PV 5000۱۱,۰۰۰,۰۰۰بوقی ۲ متر
PV IMAGING۳۲,۰۰۰,۰۰۰بوقی- تصویری - آنتن راداریعمق : ۷ متر - عمق آنتن : ۷ متر شعاع : ۷۰۰ متر
RICHEL M-10۱۹,۸۰۰,۰۰۰ اسکنر تصویری مگنتومترعمق : ۲متر
RICHEL M-20۲۸,۰۰۰,۰۰۰ اسکنر تصویری مگنتومترعمق : ۳ متر
RICHEL M-40۴۰,۰۰۰,۰۰۰ اسکنر تصویری مگنتومترعمق : ۶ متر
RICHEL M-40 Plus۵۰,۰۰۰,۰۰۰ اسکنر تصویری مگنتومتر + سوپرسنسورعمق : ۶ متر
RICHEL M-80۸۰,۰۰۰,۰۰۰اسکنر تصویری مگنتومترعمق : ۶ متر
RICHEL M-80 Plus۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰اسکنر تصویری مگنتومتر+سوپرسنسورعمق : ۶ متر
RICHEL M-160۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰اسکنر تصویری مگنتومترعمق : ۱۴ متر
RICHEL M-160 Plus۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰اسکنر تصویری مگنتومتر+ سوپرسنسورعمق : ۱۴ متر
RPM-1۵,۰۰۰,۰۰۰شاقول فنری(روکش طلایی)
RPM-2۶,۰۰۰,۰۰۰شاقول طلایی
RPM-3۷,۰۰۰,۰۰۰شاقول نقره ای
RPM-4۸,۰۰۰,۰۰۰شاقول آلومینیوم
Schneider Series۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی تصویری -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر-اسکنر موبایلی- سوپر سنسور- یون یابعمق کاوش مگنومتر بالای ۲۰ متر، عمق کاوش لوپ ۱۲ متر ، عمق کاوش آنتن ۳۵ متر ، شعاع ۳۰۰۰ متر
SNM۱۷,۵۰۰,۰۰۰بوقی - آنتن راداریعمق بوق : ۳ متر - عمق آنتن ۴ متر شعاع : ۵۰۰متر
TACHAR T1۷۰,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی تصویری -آنتن راداری - سوپر سنسور مگنتومتر-یون یابعمق بوق : ۷ متر - عمق آنتن ۱۶ متر شعاع : ۱۰۰۰ متر اسکنر :۷ متر
TACHAR T4۹۵,۰۰۰,۰۰۰نقطه زن (لوپی) - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یابعمق بوق : ۸ متر - عمق آنتن ۱۶ متر شعاع : ۱۰۰۰ متر اسکنر :۸ متر
TACHAR T4 Plus۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰نقطه زن (لوپی) - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یاب+ سوپرسنسورعمق بوق : ۸ متر - عمق آنتن ۱۶ متر شعاع : ۱۰۰۰ متر اسکنر :۸ متر
TACHAR T8۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی تصویری - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یابعمق بوق : ۸ متر - عمق آنتن ۱۶ متر شعاع : ۱۰۰۰ متر اسکنر :۱۲متر
TACHAR T8 Plus۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی تصویری - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یاب + سوپرسنسورعمق بوق : ۸ متر - عمق آنتن ۱۶ متر شعاع : ۱۰۰۰ متر اسکنر :۱۲متر
TACHAR T16۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی تصویری - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یابعمق بوق : ۸ متر - عمق آنتن ۱۶ متر شعاع : ۱۰۰۰ متر اسکنر :۱۶متر
TACHAR T16 Plus۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی تصویری - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یاب+ سوپرسنسورعمق بوق : ۸ متر - عمق آنتن ۱۶ متر شعاع : ۱۰۰۰ متر اسکنر :۱۶متر
TESLA SCAN 152۹۰,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی تصویریعمق لوپ : ۱۲ متر
سوپر سنسور: ۷ متر
TESLA SCAN 352۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی تصویری-سوپرسنسور مگنتومتر-یون یابعمق : ۱۲ متر
TESLA SCAN 777۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی تصویری-آنتن راداری-سوپرسنسور مگنتومتر-یون یابعمق بوق : ۱۴ متر - عمق آنتن ۲۰ متر شعاع : ۲۰۰۰ متر اسکنر: ۱۴ متر
TOMAS-S-1۷,۵۰۰,۰۰۰آنتن راداریعمق : ۴ متر - شعاع : ۵۰۰متر
TOMAS-S-2۸,۵۰۰,۰۰۰آنتن راداری-فرکانسیعمق : ۴ متر - شعاع : ۵۰۰متر
TOMAS-S-3۱۰,۵۰۰,۰۰۰آنتن راداری -فرکانسیعمق : ۵ متر - شعاع : ۵۰۰متر
TOMAS-S-3 Plus۲۷,۰۰۰,۰۰۰آنتن راداری -فرکانسی + سوپرسنسورعمق : ۵ متر - شعاع : ۵۰۰متر
TORNADO۱۷,۰۰۰,۰۰۰بوقی عمق : ۳.۵ متر
TORNADO Plus۴۰,۰۰۰,۰۰۰بوقی + سوپرسنسورعمق لوپ : ۳.۵ متر - عمق اسکن ۵ متر
UN3 ION SENSOR۸,۵۰۰,۰۰۰یون یاب
UN3 SENSOR۸,۵۰۰,۰۰۰یون یاب
ZICCO X1۲۶,۱۰۰,۰۰۰آنتن راداری ( فرکانسی )عمق آنتن ۲۰ متر شعاع : ۲۰۰۰متر
ZICCO X1 Plus۴۵,۰۰۰,۰۰۰آنتن راداری ( فرکانسی ) + سوپرسنسورعمق آنتن ۲۰ متر شعاع : ۲۰۰۰متر عمق اسکن ۵ متر
ZICCO X2۳۸,۰۰۰,۰۰۰آنتن راداری ( فرکانسی ) عمق: ۳۰ متر شعاع : ۳۰۰۰متر
ZICCO X2 Plus۵۷,۰۰۰,۰۰۰آنتن راداری ( فرکانسی ) + سوپر سنسور عمق: ۳۰ متر شعاع : ۳۰۰۰متر - عمق اسکنر ۵ متر
دستگاه های بوقی
نام
قیمت (تومان)
اطلاعات
TESLA SCAN
۹۰ میلیون
APEX - اپکس
۴۹.۰۰۰.۰۰۰
ANTARES -آنتارس
۴۰.۰۰۰.۰۰۰
AJM BUGLE- بوگل
۲۲.۲۰۰.۰۰۰
TORNADO - تورنادو
۱۷.۰۰۰.۰۰۰
قیمت گنج یاب و فلزیاب چندکاره
نام
قیمت (تومان)​
اطلاعات
Schneider - اشنایدر
۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰
BEST PRO​ - بست پرو
۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰
HOXNE PRO​​ - هاکسن پرو
۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰
TACHAR T16​​ - تچر تی ۱۶
۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰
HOXNE PLUS​​​ - هاکسن پلاس
۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
TACAHR T8​​​​ - تچر تی ۸
۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰
HOXNE​​​ - هاکسن
۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰
AUR MULTI​​​​ - ای یو آر مولتی
۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰
TACAHR T4​ -تچر تی ۴
۹۵.۰۰۰.۰۰۰
TACAHR T1​ - تچر تی ۱
۷۰.۰۰۰.۰۰۰
HS 366​ - اچ اس
۶۷.۰۰۰.۰۰۰
ANTARES IMG - آنتارس تصویری
۵۲.۰۰۰.۰۰۰
AUR 370​ - ای یو آر
۴۵.۶۰۰.۰۰۰
AJM IMAGING - ای جی ام
۳۸.۰۰۰.۰۰۰
PV IMAGING - پی وی ایمیجینگ
۳۲.۰۰۰.۰۰۰
AJM 13300 - ای جی ام ۱۳۳۰۰
۲۸.۰۰۰.۰۰۰
AJM PT - ای جی ام_پی تی
۲۷.۰۰۰.۰۰۰
قیمت دستگاه گنج یاب تصویری
نام
قیمت (تومان)​
اطلاعات
LEOPARD 16000
۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰
LEOPARD 8000
۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰
KUMATSU AU16​
۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰
RICHEL M-160​
۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰
KUMATSU AU8​
۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰
LEOPARD 4000
۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰
RICHEL M80
۸۰.۰۰۰.۰۰۰
KUMATSU AU4
۹۸.۰۰۰.۰۰۰
LEOPARD 2000​
۹۲.۰۰۰.۰۰۰
سوپر سنسور هویگنز
۷۰.۰۰۰.۰۰۰
LROPRAD 1000
۶۰.۰۰۰.۰۰۰
KUMATSU AU2​
۴۷.۰۰۰.۰۰۰
RICHEL M40​
۴۰.۰۰۰.۰۰۰
RICHEL M20​
۲۸.۰۰۰.۰۰۰
MobiFuture- اسکنر موبایلی
از ۲۵ تا ۶۰ میلیون
سوپر سنسور دراک
۲۳.۶۰۰.۰۰۰
RICHEL M10​
۱۹.۸۰۰.۰۰۰
اسکنر جیبی MINI GPR
۱۶.۳۰۰.۰۰۰
دستگاه های ردیاب
نام
قیمت (تومان)​
اطلاعات
ZICCO X2​ - زیکو ایکس ۲
۳۸.۰۰۰.۰۰۰
ZICCO X1​​ - زیکو ایکس ۱
۲۶.۱۰۰.۰۰۰
DMF-Y​ - دی ام اف
۲۱.۰۰۰.۰۰۰
GOLDEN-WIN​ - گلدن وین
۱۴.۰۰۰.۰۰۰
AUTOCARAT​​ - اتوکرات
۱۲.۸۰۰.۰۰۰
TOMAS​​ - توماس
۱۰.۵۰۰.۰۰۰
PMR PLUS​​ - پی ام آر پلاس
۵.۲۰۰.۰۰۰
PMR-IR 1​​​ - پی ام آر
۵.۰۰۰.۰۰۰
PMR-IR 2​​​ - پی ام آر
۹.۵۰۰.۰۰۰

لیست قیمت دستگاه فلزیاب تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰  اعتبار دارد!

قیمت لوپ ۵۵ بدون دسته  ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان

قیمت لوپ ۲۵ بدون دسته  ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

دسته لوپ ۷۰۰٫۰۰۰ تومان 

 قیمت کابل یک در یک ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

جهت ارتباط با شرکت فلزیاب IKPV با شماره  09120043750 – 09120043750 – 09120814042 تماس بگیرید.

شاید برایتان مفید باشد ...

در این مطلب قصد داریم به شما در مورد قیمت دستگاه گنج یاب و فلزیاب اطلاعاتی ارائه دهیم. دستگاه گنج یاب یک وسیله الکترونیکی است که با استفاده از سیستم های مختلف مانند فرکانسی، شعاع زن ، تصویری ، بوقی و غیره می تواند فلزات و اشیاء باارزش را در زیر خاک شناسایی کند. این دستگاه ها برای کاوشگران، باستان شناسان، معدنچیان و علاقه مندان به گنج یابی بسیار مفید و کاربردی هستند.

قیمت دستگاه گنج یاب بستگی به برند، ساخت، کیفیت، قابلیت ها، عمق نفوذ، نوع تفکیک و نوع اسکن دارد. برخی از دستگاه های گنج یاب از قطعات و نرم افزار های پیشرفته و با کارایی بالا استفاده می کنند که قیمت آن ها را بالا می برد. برخی دستگاه های گنج یاب هم مخصوص فلزات خاص مانند طلا، نقره، برنز و غیره هستند که قابل تفکیک از سایر فلزات می باشند. برخی دستگاه های گنج یاب هم می توانند تصویر سه بعدی از زیر خاک را نشان دهند که به شناسایی حفره ها، تونل ها، فضای خالی و محل دقیق فلز کمک می کند.

برای مثال، بر اساس لیست قیمت دستگاه گنج یاب و فلزیاب که در سایت های مختلف منتشر شده است، می توان به این نتایج رسید:

– قیمت دستگاه گنج یاب لورنز آلمان که ساخت شرکت DeepMax  است و می تواند تا عمق ۳ متر را به صورت بوقی و تصویری اسکن کند، قیمت آن حدود ۷,۵۰۰ دلار است.

– دستگاه شعاع زن زیکو که ساخت IKPV ایران است و مخصوص شناسایی طلا ، نقره ، مس و … است و می تواند شعاع فلز را در فاصله ۲۰۰۰ متر ردیابی کند، قیمت آن حدود ۳۸ میلیون تومان است.
– دستگاه فلزیاب GPZ 7000 که ساخت MINELAB استرالیا است و مخصوص شناسایی طلا است و می تواند فلزات با ارزش و بی ارزش را تفکیک کند و عمق حداکثر ۲.۵ متر را اسکن کند، قیمت آن حدود ۹,۰۰۰ دلار است.
– دستگاه گنج یاب همه کاره HOXNE (هاکسن) که ساخت شرکت IKPV ایران است و می تواند با دقت و ثبات عالی اهداف را شناسایی کند و عمق بالای ۷ متر را به صورت سه بعدی اسکن کند و همچنین دارای شعاع ۱۵۰۰ متر است، قیمت آن حدود ۱۱۷ تا ۳۰۰ میلیون تومان است.

به طور کلی، قیمت دستگاه گنج یاب و فلزیاب از ۱۰ میلیون تومان تا ۸۰۰ میلیون تومان متغیر است و با توجه به امکانات، قابلیت ها، دقت و ثبات و عمق نفوذ در خاک، هر دستگاهی دارای قیمت متفاوتی می باشد.

برای خرید دستگاه گنج یاب و فلزیاب باید به نکات مهم قبل از خرید توجه کرد و از فروشنده های معتبر و مجاز خریداری کرد. همچنین باید از تست دستگاه در ساروج و صخره اطمینان حاصل کرد و از فاکتور خرید به نام خود استفاده کرد.

هر فردی که قصد خرید دستگاه فلزیاب را دارد معمولا در سطح اینترنت به دنبال لیست قیمت دستگاه فلزیاب به روز شده می گردد تا بتواند با توجه به میزان بودجه خود ، یک دستگاه طلایاب یا فلزیاب مناسب را انتخاب کند. لیست قیمت فلزیاب معمولا شامل قیمت فلزیاب خارجی و فلزیاب ایرانی می باشد. نکته قابل توجه در قیمت دستگاه فلزیاب این است که نمونه های خارجی دارای قیمتی به مراتب بیشتر از ارزش واقعی خود هستند و دلیل آن نیز ممنوعیت واردات ، موانع قانونی نگهداری و به کارگیری در داخل ایران ، نوسانات ارزی و هزینه های انبارداری میباشد.

فلزیاب های ایرانی که توسط شرکت های داخلی طراحی و تولید می شوند بر خلاف فلزیاب های خارجی از قیمت بسیار پایین تری برخوردار هستند. البته ناگفته نماند که بسیاری از افراد سودجوء از عدم آگاهی مردم استفاده کرده و اقدام به فروش فلزیاب تقلبی به اسم فلزیاب ماهواره ای ، فلزیاب لیزری و فلزیاب خارجی می کنند. اگر قصد خرید دستگاه طلایاب دارید حتما از افراد با تجربه و شرکت های معتبر مشاوره بگیرید تا در دام افراد سودجوء گیر نکنید.

قیمت فلزیاب، همچون سایر دستگاه‌های الکترونیکی، بستگی به مدل و کارایی دستگاه دارد. فلزیاب‌ها با اصول مختلفی کار می‌کنند و می‌توانند به‌صورت دقیق معادن و اشیاء فلزی را شناسایی کنند. قیمت فلزیاب معمولاً از ۱۰ میلیون تا ۷۰۰ میلیون تومان متغیر است.

با توجه به اهمیت و کاربرد فلزیاب‌ها، ممکن است مدل‌ها و تکنولوژی‌های جدیدتر با قابلیت‌های پیشرفته‌تر قیمت‌های بالاتری داشته باشند. همچنین، معروفیت برند و کشور سازنده نیز می‌تواند بر قیمت تأثیرگذار باشد.

قبل از خرید هر فلزیاب، بهتر است بازار را مقایسه کرده و نظرات کاربران و کارشناسان را بررسی کنید تا بهترین گزینه را انتخاب نمایید. همچنین، توصیه می‌شود با فروشندگان معتبر و معتقد به اصول تجارت معامله کنید تا از کیفیت و اعتبار دستگاه خریداری‌شده اطمینان حاصل نمایید.

هر دستگاه فلزیابی دارای کارایی و عملکرد خاص خود می باشد و بر اساس سیاست های کاری شرکت تولید کننده از قابلیت ها و ویژگی هایی برخوردار می باشد. در بحث قیمت فلزیاب عوامل و فاکتور هایی وجود دارند که باعث کم یا زیاد بودن قیمت دستگاه می شود.

یک دستگاه فلزیاب با توجه به تکنولوژی به کار رفته در آن ، جنس و کیفیت قطعات فاکتور های دیگری همچون عمق کاوش ، قابیلت تفکیک فلزات ، تصویری بودن دستگاه ، بالانس اتوماتیک و دستی، گارانتی و خدمات پس از فروش تعیین می‌شود.

قیمت دستگاه ها معمولا از چند میلیون تا چند صد میلیون با توجه به فاکتورهایی که به آن اشاره کردیم متغییر می باشد.

  • ۱ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش برای تمامی محصولات
  • دستگاه های تولید شده با استفاده از به روزترین تکنولوژی های روز دنیا
  • آپدیت و بهینه سازی های نرم افزاری و سخت افزاری متناسب با اقلیم و جنس خاک ایران
  • آموزش کار با فلزیاب به صورت رایگان
  • تنوع بالای محصولات شامل گنج یاب تصویری ، گنج یاب پالسی ، گنجیاب مکمل ، گنج یاب نقطه زن و …
  • قیمت مقرون به صرفه و بسیار پایین تر از نمونه های مشابه خارجی و داخلی
  • امکان خرید قسطی فلزیاب
  • امکان معاوضه زمین ، ملک و … با دستگاه فلزیاب
تماس با ما