منوی دسته بندی

لیست قیمت دستگاه فلزیاب شرکت IKPV

شرکت IKPV یکی از قدیمی ترین تولید کننده های دستگاه فلزیاب ، معدن یاب و طلایاب در ایران می باشد که محصولات آن از کیفیت و کارایی بسیار عالی برخوردار هستند و از طرف دیگر تنوع بالای محصولات این شرکت باعث شده است تا هر فردی بتواند اقدام به خرید دستگاه فلزیاب بکند.

نامقیمت تکنولوژی ساختعمق
Schneider Series۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی تصویری -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر-اسکنر موبایلی- سوپر سنسور- یون یابعمق کاوش مگنومتر بالای ۲۰ متر، عمق کاوش لوپ ۱۲ متر ، عمق کاوش آنتن ۳۵ متر ، شعاع ۳۰۰۰ متر
LEOPARD 16000۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰اسکنر تصویری مگنتومتربالای ۲۰ متر
IKPV BEST PROFESSIONAL۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- سوپر سنسور- یون یابعمق بوق : ۱۰ متر - عمق آنتن ۲۲ متر شعاع : ۲۰۰۰ متر اسکنر: ۱۸ متر - سوپر سنسور ۶ متر
Hoxne Pro 2۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یاب+سوپرسنسورعمق بوق : ۱۰ متر - عمق آنتن ۲۵ متر شعاع : ۲۰۰۰ متر اسکنر: ۱۶ متر
Hoxne Pro۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یابعمق بوق : ۱۰ متر - عمق آنتن ۲۵ متر شعاع : ۲۰۰۰ متر اسکنر: ۱۶ متر
IKPV PRO۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- سوپر سنسور- یون یابعمق بوق : ۸ متر - عمق آنتن ۲۰ متر شعاع : ۲۰۰۰ متر اسکنر: ۱۴ متر
TACHAR T16 Plus۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی تصویری - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یاب+ سوپرسنسورعمق بوق : ۸ متر - عمق آنتن ۱۶ متر شعاع : ۱۰۰۰ متر اسکنر :۱۶متر
TACHAR T16۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی تصویری - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یابعمق بوق : ۸ متر - عمق آنتن ۱۶ متر شعاع : ۱۰۰۰ متر اسکنر :۱۶متر
LEOPARD 8000۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰اسکنر تصویری مگنتومترعمق : ۱۶ متر
KOMATSU A-U-16 Plus۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰اسکنر تصویری مگنتومتر+ سوپر سنسورعمق : ۱۶ متر
HOXNE PLUS 2۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یاب+سوپرسنسورعمق بوق : ۱۰ متر - عمق آنتن ۱۰ متر شعاع : ۲۰۰۰ متر اسکنر: ۱۲ متر
KOMATSU A-U-16۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰اسکنر تصویری مگنتومترعمق : ۱۶ متر
HOXNE PLUS ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یابعمق بوق : ۱۰ متر - عمق آنتن ۱۰ متر شعاع : ۲۰۰۰ متر اسکنر: ۱۲ متر
KOMATSU A-U-8 Plus۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰اسکنر تصویری مگنتومتر+ سوپرسنسورعمق : ۱۲ متر - سوپرسنسور ۵ متر
TACHAR T8 Plus۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی تصویری - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یاب + سوپرسنسورعمق بوق : ۸ متر - عمق آنتن ۱۶ متر شعاع : ۱۰۰۰ متر اسکنر :۱۲متر
TESLA SCAN 777۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰بوقی پالسی تصویری-آنتن راداری-سوپرسنسور مگنتومتر-یون یابعمق بوق : ۱۴ متر - عمق آنتن ۲۰ متر شعاع : ۲۰۰۰ متر اسکنر: ۱۴ متر
RICHEL M-160 Plus۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰اسکنر تصویری مگنتومتر+ سوپرسنسورعمق : ۱۴ متر
AUR 370 Pro۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومتر- سوپرسنسورعمق بوق : ۸ متر - عمق آنتن ۱۲ متر شعاع : ۱۲۰۰ متر اسکنر :۱۴ متر
KOMATSU A-U-8۱۸۷,۲۰۰,۰۰۰اسکنر تصویری مگنتومترعمق : ۱۲ متر
RICHEL M-160۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰اسکنر تصویری مگنتومترعمق : ۱۴ متر
TACHAR T8۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی تصویری - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یابعمق بوق : ۸ متر - عمق آنتن ۱۶ متر شعاع : ۱۰۰۰ متر اسکنر :۱۲متر
TESLA SCAN 352۱۷۶,۴۰۰,۰۰۰بوقی پالسی تصویری-سوپرسنسور مگنتومتر-یون یابعمق : ۱۲ متر
HOXNE 2۱۶۴,۴۰۰,۰۰۰بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یاب + سوپرسنسورعمق بوق : ۸ متر - عمق آنتن ۱۶ متر شعاع : ۱۵۰۰ متر اسکنر :۸ متر
AUR 370 Multi۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومترعمق بوق : ۸ متر - عمق آنتن ۱۲ متر شعاع : ۱۲۰۰ متر اسکنر :۱۴ متر
LEOPARD 4000۱۵۳,۶۰۰,۰۰۰اسکنر تصویری مگنتومترعمق : ۱۰ متر
KOMATSU A-U-4 Plus۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰اسکنر تصویری مگنتومتر+ سوپرسنسورعمق : ۸ متر - سوپرسنسور ۵ متر
TACHAR T4 Plus۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰نقطه زن (لوپی) - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یاب+ سوپرسنسورعمق بوق : ۸ متر - عمق آنتن ۱۶ متر شعاع : ۱۰۰۰ متر اسکنر :۸ متر
HOXNE۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یابعمق بوق : ۸ متر - عمق آنتن ۱۶ متر شعاع : ۱۵۰۰ متر اسکنر :۸ متر
RICHEL M-80 Plus۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰اسکنر تصویری مگنتومتر+سوپرسنسورعمق : ۶ متر
KOMATSU A-U-4۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰اسکنر تصویری مگنتومترعمق : ۸ متر
TACHAR T4۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰نقطه زن (لوپی) - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یابعمق بوق : ۸ متر - عمق آنتن ۱۶ متر شعاع : ۱۰۰۰ متر اسکنر :۸ متر
LEOPARD 2000۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰اسکنر تصویری مگنتومترعمق : ۶ متر
AUR 370 PLUS S۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومتر+ سوپرسنسورعمق بوق : ۷ متر - عمق آنتن ۱۰ متر شعاع : ۱۰۰۰ متر اسکنر :۸ متر
TESLA SCAN 152۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی تصویریعمق لوپ : ۱۲ متر
سوپر سنسور: ۷ متر
HS366 PROFESSIONAL۹۹,۶۰۰,۰۰۰بوقی (پالسی) - آنتن راداری - اسکنر - یون یابعمق بوق : ۸ متر - عمق آنتن ۲۲ متر شعاع : ۲۰۰۰ متر اسکنر :۸ متر
RICHEL M-80۹۶,۰۰۰,۰۰۰اسکنر تصویری مگنتومترعمق : ۶ متر
AUR 370 PLUS۸۴,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومتر-عمق بوق : ۷ متر - عمق آنتن ۱۰ متر شعاع : ۱۰۰۰ متر اسکنر :۸ متر
HUYGENS SUPER SENSOR۸۴,۰۰۰,۰۰۰سوپر سنسور مگنتومتر تصویری عمق : ۷ متر
TACHAR T1۸۴,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی تصویری -آنتن راداری - سوپر سنسور مگنتومتر-یون یابعمق بوق : ۷ متر - عمق آنتن ۱۶ متر شعاع : ۱۰۰۰ متر اسکنر :۷ متر
apex m-1 Plus۸۱,۶۰۰,۰۰۰بوقی پالسی + سوپر سنسورحداکثر عمق لوپ : ۱۰ متر - عمق اسکنر ۵متر
KOMATSU A-U-2 Plus۸۱,۶۰۰,۰۰۰ اسکنر تصویری مگنتومتر+ سوپرسنسورعمق : ۴ متر
HS366۸۰,۴۰۰,۰۰۰آنتن راداری - اسکنر - یون یاب عمق آنتن ۲۲ متر شعاع : ۲۰۰۰ متر اسکنر :۸ متر
AUR 370 S۷۸,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومتر- سوپرسنسورعمق بوق : ۶ متر - عمق آنتن ۸ دمتر شعاع : ۷۰۰متر اسکنر :۶ متر
ANTARES Plus۷۲,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی + سوپرسنسورعمق : ۱۰ متر + عمق اسکن ۵ متر
LEOPARD 1000۷۲,۰۰۰,۰۰۰ اسکنر تصویری مگنتومترعمق : ۴ متر
MobiFuture(T)۷۲,۰۰۰,۰۰۰اسکنر موبایلی مگنتومترعمق : ۶ متر
ZICCO X2 Plus۶۸,۴۰۰,۰۰۰آنتن راداری ( فرکانسی ) + سوپر سنسور عمق: ۳۰ متر شعاع : ۳۰۰۰متر - عمق اسکنر ۵ متر
AJM 13300 Plus۶۴,۸۰۰,۰۰۰بوقی- پالسی- آنتن راداری- سوپرسنسورعمق بوق : ۶ متر - عمق آنتن ۸متر شعاع : ۸۰۰متر - عمق اسکن ۵ متر
ANTARES IMAGING۶۲,۴۰۰,۰۰۰بوقی پالسی-تصویریعمق : ۱۰ متر
RICHEL M-40 Plus۶۰,۰۰۰,۰۰۰ اسکنر تصویری مگنتومتر + سوپرسنسورعمق : ۶ متر
apex m-1۵۸,۸۰۰,۰۰۰بوقی پالسیحداکثر عمق : ۱۰ متر
AJM BUGLE Plus۵۶,۶۰۰,۰۰۰بوقی پالسی + سوپرسنسور بوگلعمق لوپ : ۶ متر - عمق اسکن : ۵ متر
KOMATSU A-U-2۵۵,۲۰۰,۰۰۰ اسکنر تصویری مگنتومترعمق : ۴ متر
MobiFuture(s)۵۵,۲۰۰,۰۰۰اسکنر موبایلیعمق : ۵ متر
AUR 370۵۴,۷۰۰,۰۰۰بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومترعمق بوق : ۶ متر - عمق آنتن ۸ دمتر شعاع : ۷۰۰متر اسکنر :۶ متر
DMF-Y Plus۵۴,۰۰۰,۰۰۰آنتن راداری دو نفره ( فرکانسی ) + سوپرسنسورعمق : ۱۵ متر - شعاع : ۱۵۰۰ متر
ZICCO X1 Plus۵۴,۰۰۰,۰۰۰آنتن راداری ( فرکانسی ) + سوپرسنسورعمق آنتن ۲۰ متر شعاع : ۲۰۰۰متر عمق اسکن ۵ متر
ANTARES۴۸,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسیعمق : ۱۰ متر
RICHEL M-40۴۸,۰۰۰,۰۰۰ اسکنر تصویری مگنتومترعمق : ۶ متر
TORNADO Plus۴۸,۰۰۰,۰۰۰بوقی + سوپرسنسورعمق لوپ : ۳.۵ متر - عمق اسکن ۵ متر
AJM IMAGING PAT۴۹,۴۰۰,۰۰۰بوقی - آنتن راداری – تصویری عمق : ۸ متر - عمق آنتن ۱۰ متر شعاع : ۱۰۰۰متر
ZICCO X2۴۵,۶۰۰,۰۰۰آنتن راداری ( فرکانسی ) عمق: ۳۰ متر شعاع : ۳۰۰۰متر
apex m-3۴۲,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسیعمق : ۳ متر
GOLDEN WIN Plus۴۰,۲۰۰,۰۰۰آنتن راداری ( فرکانسی ) + سوپرسنسورعمق : ۹ متر - شعاع : ۷۰۰متر
PV IMAGING۴۱,۶۰۰,۰۰۰بوقی- تصویری - آنتن راداریعمق : ۷ متر - عمق آنتن : ۷ متر شعاع : ۷۰۰ متر
AJM BUGLE۳۰,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسیعمق : ۶ متر
AUTOCRAT Plus۳۶,۰۰۰,۰۰۰آنتن راداری ( فرکانسی )+سوپرسنسورعمق : ۵ متر - شعاع : ۵۰۰متر-عمق اسکن ۵ متر
DERAK 102 Plus۳۶,۰۰۰,۰۰۰بوقی – آنتن راداری + سوپرسنسورعمق بوق : ۲ متر - عمق آنتن ۲ متر شعاع : ۷۰۰متر - عمق اسکن ۵متر
IKSON۳۶,۰۰۰,۰۰۰یون یاب + سوپرسنسورعمق اسکنر ۵ متر
MobiFuture(R)۳۶,۰۰۰,۰۰۰اسکنر موبایلی مگنتومترعمق : ۴ متر
AJM 13300۳۶,۴۰۰,۰۰۰بوقی- پالسی- آنتن راداریعمق بوق : ۶ متر - عمق آنتن ۸متر شعاع : ۸۰۰متر
RICHEL M-20۳۳,۶۰۰,۰۰۰ اسکنر تصویری مگنتومترعمق : ۳ متر
AJM IMAGING PT۳۵,۱۰۰,۰۰۰بوقی- تصویریعمق : ۶ متر
TOMAS-S-3 Plus۳۲,۴۰۰,۰۰۰آنتن راداری -فرکانسی + سوپرسنسورعمق : ۵ متر - شعاع : ۵۰۰متر
ZICCO X1۳۱,۳۲۰,۰۰۰آنتن راداری ( فرکانسی )عمق آنتن ۲۰ متر شعاع : ۲۰۰۰متر
DERAK 101 Plus۳۱,۲۰۰,۰۰۰بوقی + سوپرسنسورعمق :۲ متر - عمق اسکن ۵ متر
MobiFuture(Q)۳۱,۰۰۰,۰۰۰اسکنر موبایلی مگنتومترعمق : ۳ متر
apex m-2۳۰,۰۰۰,۰۰۰بوقی پالسی عمق : ۲ متر
DERAK 110۳۰,۰۰۰,۰۰۰بوقی تصویری - آنتن راداریعمق : ۲.۵ متر - عمق آنتن ۵ متر شعاع : ۲۰۰متر
DERAK SUPER SENSOR۲۸,۲۰۰,۰۰۰سوپر سنسور مگنتومتر تصویری عمق : ۵ متر
DMF-Y۲۵,۲۰۰,۰۰۰آنتن راداری دو نفره ( فرکانسی )عمق : ۱۵ متر - شعاع : ۱۵۰۰ متر
RICHEL M-10۲۳,۷۶۰,۰۰۰ اسکنر تصویری مگنتومترعمق : ۲متر
DERAK 116۲۱,۶۰۰,۰۰۰بوقی تصویریعمق : ۲.۵ متر
SNM۲۱,۰۰۰,۰۰۰بوقی - آنتن راداریعمق بوق : ۳ متر - عمق آنتن ۴ متر شعاع : ۵۰۰متر
TORNADO۲۰,۴۰۰,۰۰۰بوقی عمق : ۳.۵ متر
DERAK 102۱۹,۹۲۰,۰۰۰بوقی – آنتن راداری عمق بوق : ۲ متر - عمق آنتن ۲ متر شعاع : ۷۰۰متر
MINI GPR۱۹,۵۶۰,۰۰۰اسکنر تصویری عمق :۳ متر
GOLDEN WIN۱۶,۸۰۰,۰۰۰آنتن راداری ( فرکانسی )عمق : ۹ متر - شعاع : ۷۰۰متر
DERAK 101۱۵,۶۰۰,۰۰۰بوقی عمق :۲ متر
AUTOCRAT۱۵,۳۶۰,۰۰۰آنتن راداری ( فرکانسی )عمق : ۵ متر - شعاع : ۵۰۰متر
PV 5000۱۳,۲۰۰,۰۰۰بوقی ۲ متر
TOMAS-S-3۱۲,۶۰۰,۰۰۰آنتن راداری -فرکانسیعمق : ۵ متر - شعاع : ۵۰۰متر
PMR-IR2۱۱,۴۰۰,۰۰۰آنتن راداری - (جفت دسته )
TOMAS-S-2۱۰,۲۰۰,۰۰۰آنتن راداری-فرکانسیعمق : ۴ متر - شعاع : ۵۰۰متر
UN3 ION SENSOR۱۰,۲۰۰,۰۰۰یون یاب
RPM-4۹,۶۰۰,۰۰۰شاقول آلومینیوم
TOMAS-S-1۹,۰۰۰,۰۰۰آنتن راداریعمق : ۴ متر - شعاع : ۵۰۰متر
RPM-3۸,۴۰۰,۰۰۰شاقول نقره ای
RPM-2۷,۲۰۰,۰۰۰شاقول طلایی
PMR-PLUS۶,۲۴۰,۰۰۰آنتن راداری - دوقلو
ION SENSOR۶,۰۰۰,۰۰۰یون یاب
PMR-IR1۶,۰۰۰,۰۰۰آنتن راداری - (تک دسته)
RPM-1۶,۰۰۰,۰۰۰شاقول فنری(روکش طلایی)
دستگاه های بوقی
نام
قیمت (تومان)
اطلاعات
TESLA SCAN
۱۰۸ میلیون
APEX - اپکس
۵۸.۸۰۰.۰۰۰
ANTARES -آنتارس
۴۸.۰۰۰.۰۰۰
AJM BUGLE- بوگل
۳۰.۰۰۰.۰۰۰
TORNADO - تورنادو
۲۰.۴۰۰.۰۰۰
قیمت گنج یاب و فلزیاب چندکاره
نام
قیمت (تومان)​
اطلاعات
Schneider - اشنایدر
۱.۰۵۶.۰۰۰.۰۰۰
BEST PRO​ - بست پرو
۷۴۴.۰۰۰.۰۰۰
HOXNE PRO​​ - هاکسن پرو
۳۷۲.۰۰۰.۰۰۰
TACHAR T16​​ - تچر تی ۱۶
۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰
HOXNE PLUS​​​ - هاکسن پلاس
۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰
TACAHR T8​​​​ - تچر تی ۸
۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰
HOXNE​​​ - هاکسن
۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰
AUR MULTI​​​​ - ای یو آر مولتی
۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰
TACAHR T4​ -تچر تی ۴
۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰
TACAHR T1​ - تچر تی ۱
۸۴.۰۰۰.۰۰۰
HS 366​ - اچ اس
۸۰.۴۰۰.۰۰۰
ANTARES IMG - آنتارس تصویری
۶۲.۴۰۰.۰۰۰
AUR 370​ - ای یو آر
۵۴.۷۰۰.۰۰۰
AJM IMAGING - ای جی ام
۴۹.۴۰۰.۰۰۰
PV IMAGING - پی وی ایمیجینگ
۴۱.۶۰۰.۰۰۰
AJM 13300 - ای جی ام ۱۳۳۰۰
۳۶.۴۰۰.۰۰۰
AJM PT - ای جی ام_پی تی
۳۵.۱۰۰.۰۰۰
قیمت دستگاه گنج یاب تصویری
نام
قیمت (تومان)​
اطلاعات
LEOPARD 16000
۷۶۸.۰۰۰.۰۰۰
LEOPARD 8000
۳۲۴.۰۰۰.۰۰۰
KUMATSU AU16​
۲۷۶.۰۰۰.۰۰۰
RICHEL M-160​
۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰
KUMATSU AU8​
۱۸۷.۲۰۰.۰۰۰
LEOPARD 4000
۱۵۳.۶۰۰.۰۰۰
RICHEL M80
۹۶.۰۰۰.۰۰۰
KUMATSU AU4
۱۱۷.۶۰۰.۰۰۰
LEOPARD 2000​
۱۱۰.۴۰۰.۰۰۰
سوپر سنسور هویگنز
۸۴.۰۰۰.۰۰۰
LROPRAD 1000
۷۲.۰۰۰.۰۰۰
KUMATSU AU2​
۴۷.۰۰۰.۰۰۰
RICHEL M40​
۵۵.۲۰۰.۰۰۰
RICHEL M20​
۳۳.۶۰۰.۰۰۰
MobiFuture- اسکنر موبایلی
از ۳۱ تا ۷۲ میلیون
سوپر سنسور دراک
۲۸.۲۰۰.۰۰۰
RICHEL M10​
۲۳.۷۶۰.۰۰۰
اسکنر جیبی MINI GPR
۱۹.۵۶۰.۰۰۰
دستگاه های ردیاب
نام
قیمت (تومان)​
اطلاعات
ZICCO X2​ - زیکو ایکس ۲
۴۵.۶۰۰.۰۰۰
ZICCO X1​​ - زیکو ایکس ۱
۳۱.۳۲۰.۰۰۰
DMF-Y​ - دی ام اف
۲۵.۲۰۰.۰۰۰
GOLDEN-WIN​ - گلدن وین
۱۶.۸۰۰.۰۰۰
AUTOCARAT​​ - اتوکرات
۱۵.۳۶۰.۰۰۰
TOMAS​​ - توماس
۱۲.۶۰۰.۰۰۰
PMR PLUS​​ - پی ام آر پلاس
۶.۲۴۰.۰۰۰
PMR-IR 1​​​ - پی ام آر
۶.۰۰۰.۰۰۰
PMR-IR 2​​​ - پی ام آر
۱۱.۴۰۰.۰۰۰

لیست قیمت دستگاه فلزیاب تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰  اعتبار دارد!

قیمت لوپ ۵۵ بدون دسته  ۶.۰۰۰.۰۰۰ میلیون تومان

قیمت لوپ ۲۵ بدون دسته  ۳.۶۰۰.۰۰۰ میلیون تومان

دسته لوپ ۳.۰۰۰.۰۰۰ میلیون تومان

قیمت کابل یک در یک آماده ۴.۲۰۰.۰۰۰ میلیون تومان

قیمت لوپ ۵۵ با دسته  ۸.۴۰۰.۰۰۰ میلیون تومان

قیمت لوپ ۲۵ با دسته  ۶.۰۰۰.۰۰۰ میلیون تومان

قیمت سر آنتن تلسکپی : ۶۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت کیف کوچک : ۳۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت کیف بزرگ : ۱.۸۰۰.۰۰۰ میلیون تومان

قیمت سر آنتن تلسکپی : ۶۰۰.۰۰۰ تومان

جهت ارتباط با شرکت فلزیاب IKPV با شماره  ۰۹۱۲۰۰۴۳۷۵۰ – ۰۹۱۲۰۸۱۴۰۴۲ تماس بگیرید.

شاید برایتان مفید باشد ...

در این مطلب قصد داریم به شما در مورد قیمت دستگاه گنج یاب و فلزیاب اطلاعاتی ارائه دهیم. دستگاه گنج یاب یک وسیله الکترونیکی است که با استفاده از سیستم های مختلف مانند فرکانسی، شعاع زن ، تصویری ، بوقی و غیره می تواند فلزات و اشیاء باارزش را در زیر خاک شناسایی کند. این دستگاه ها برای کاوشگران، باستان شناسان، معدنچیان و علاقه مندان به گنج یابی بسیار مفید و کاربردی هستند.

قیمت دستگاه گنج یاب بستگی به برند، ساخت، کیفیت، قابلیت ها، عمق نفوذ، نوع تفکیک و نوع اسکن دارد. برخی از دستگاه های گنج یاب از قطعات و نرم افزار های پیشرفته و با کارایی بالا استفاده می کنند که قیمت آن ها را بالا می برد. برخی دستگاه های گنج یاب هم مخصوص فلزات خاص مانند طلا، نقره، برنز و غیره هستند که قابل تفکیک از سایر فلزات می باشند. برخی دستگاه های گنج یاب هم می توانند تصویر سه بعدی از زیر خاک را نشان دهند که به شناسایی حفره ها، تونل ها، فضای خالی و محل دقیق فلز کمک می کند.

برای مثال، بر اساس لیست قیمت دستگاه گنج یاب و فلزیاب که در سایت های مختلف منتشر شده است، می توان به این نتایج رسید:

– قیمت دستگاه گنج یاب لورنز آلمان که ساخت شرکت DeepMax  است و می تواند تا عمق ۳ متر را به صورت بوقی و تصویری اسکن کند، قیمت آن حدود ۷,۵۰۰ دلار است.

– دستگاه شعاع زن زیکو که ساخت IKPV ایران است و مخصوص شناسایی طلا ، نقره ، مس و … است و می تواند شعاع فلز را در فاصله ۲۰۰۰ متر ردیابی کند، قیمت آن حدود ۳۸ میلیون تومان است.
– دستگاه فلزیاب GPZ 7000 که ساخت MINELAB استرالیا است و مخصوص شناسایی طلا است و می تواند فلزات با ارزش و بی ارزش را تفکیک کند و عمق حداکثر ۲.۵ متر را اسکن کند، قیمت آن حدود ۹,۰۰۰ دلار است.
– دستگاه گنج یاب همه کاره HOXNE (هاکسن) که ساخت شرکت IKPV ایران است و می تواند با دقت و ثبات عالی اهداف را شناسایی کند و عمق بالای ۷ متر را به صورت سه بعدی اسکن کند و همچنین دارای شعاع ۱۵۰۰ متر است، قیمت آن حدود ۱۱۷ تا ۳۰۰ میلیون تومان است.

به طور کلی، قیمت دستگاه گنج یاب و فلزیاب از ۱۰ میلیون تومان تا ۸۰۰ میلیون تومان متغیر است و با توجه به امکانات، قابلیت ها، دقت و ثبات و عمق نفوذ در خاک، هر دستگاهی دارای قیمت متفاوتی می باشد.

برای خرید دستگاه گنج یاب و فلزیاب باید به نکات مهم قبل از خرید توجه کرد و از فروشنده های معتبر و مجاز خریداری کرد. همچنین باید از تست دستگاه در ساروج و صخره اطمینان حاصل کرد و از فاکتور خرید به نام خود استفاده کرد.

هر فردی که قصد خرید دستگاه فلزیاب را دارد معمولا در سطح اینترنت به دنبال لیست قیمت دستگاه فلزیاب به روز شده می گردد تا بتواند با توجه به میزان بودجه خود ، یک دستگاه طلایاب یا فلزیاب مناسب را انتخاب کند. لیست قیمت فلزیاب معمولا شامل قیمت فلزیاب خارجی و فلزیاب ایرانی می باشد. نکته قابل توجه در قیمت دستگاه فلزیاب این است که نمونه های خارجی دارای قیمتی به مراتب بیشتر از ارزش واقعی خود هستند و دلیل آن نیز ممنوعیت واردات ، موانع قانونی نگهداری و به کارگیری در داخل ایران ، نوسانات ارزی و هزینه های انبارداری میباشد.

فلزیاب های ایرانی که توسط شرکت های داخلی طراحی و تولید می شوند بر خلاف فلزیاب های خارجی از قیمت بسیار پایین تری برخوردار هستند. البته ناگفته نماند که بسیاری از افراد سودجوء از عدم آگاهی مردم استفاده کرده و اقدام به فروش فلزیاب تقلبی به اسم فلزیاب ماهواره ای ، فلزیاب لیزری و فلزیاب خارجی می کنند. اگر قصد خرید دستگاه طلایاب دارید حتما از افراد با تجربه و شرکت های معتبر مشاوره بگیرید تا در دام افراد سودجوء گیر نکنید.

قیمت فلزیاب، همچون سایر دستگاه‌های الکترونیکی، بستگی به مدل و کارایی دستگاه دارد. فلزیاب‌ها با اصول مختلفی کار می‌کنند و می‌توانند به‌صورت دقیق معادن و اشیاء فلزی را شناسایی کنند. قیمت فلزیاب معمولاً از ۱۰ میلیون تا ۷۰۰ میلیون تومان متغیر است.

با توجه به اهمیت و کاربرد فلزیاب‌ها، ممکن است مدل‌ها و تکنولوژی‌های جدیدتر با قابلیت‌های پیشرفته‌تر قیمت‌های بالاتری داشته باشند. همچنین، معروفیت برند و کشور سازنده نیز می‌تواند بر قیمت تأثیرگذار باشد.

قبل از خرید هر فلزیاب، بهتر است بازار را مقایسه کرده و نظرات کاربران و کارشناسان را بررسی کنید تا بهترین گزینه را انتخاب نمایید. همچنین، توصیه می‌شود با فروشندگان معتبر و معتقد به اصول تجارت معامله کنید تا از کیفیت و اعتبار دستگاه خریداری‌شده اطمینان حاصل نمایید.

هر دستگاه فلزیابی دارای کارایی و عملکرد خاص خود می باشد و بر اساس سیاست های کاری شرکت تولید کننده از قابلیت ها و ویژگی هایی برخوردار می باشد. در بحث قیمت فلزیاب عوامل و فاکتور هایی وجود دارند که باعث کم یا زیاد بودن قیمت دستگاه می شود.

یک دستگاه فلزیاب با توجه به تکنولوژی به کار رفته در آن ، جنس و کیفیت قطعات فاکتور های دیگری همچون عمق کاوش ، قابیلت تفکیک فلزات ، تصویری بودن دستگاه ، بالانس اتوماتیک و دستی، گارانتی و خدمات پس از فروش تعیین می‌شود.

قیمت دستگاه ها معمولا از چند میلیون تا چند صد میلیون با توجه به فاکتورهایی که به آن اشاره کردیم متغییر می باشد.

  • ۱ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش برای تمامی محصولات
  • دستگاه های تولید شده با استفاده از به روزترین تکنولوژی های روز دنیا
  • آپدیت و بهینه سازی های نرم افزاری و سخت افزاری متناسب با اقلیم و جنس خاک ایران
  • آموزش کار با فلزیاب به صورت رایگان
  • تنوع بالای محصولات شامل گنج یاب تصویری ، گنج یاب پالسی ، گنجیاب مکمل ، گنج یاب نقطه زن و …
  • قیمت مقرون به صرفه و بسیار پایین تر از نمونه های مشابه خارجی و داخلی
  • امکان خرید قسطی فلزیاب
  • امکان معاوضه زمین ، ملک و … با دستگاه فلزیاب
تماس با ما